دفتر هواپیمایی مدار

تور فرانسه
31 ℃
با پرواز ماهان
تهران
پاریس
تاریخ رفت:
1397/05/10
ساعت رفت:
06:30
تاریخ برگشت:
1397/05/14
ساعت برگشت:
11:30
4 شب
مدارک لازم
 • *کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه

 • اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی

 • ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد

 • داشتن دو صفحه سفید روبروی هم

 • مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود

 • 6 قطعه عکس4*3 رنگی،تمام رخ با ز مینه سفید ،کاملا از روبه رو ،بــدون لبخنــد، بــدون عینــک ، گــردی صــورت کامــلا ً مشخص شده باشد،حداکثر برای 6 ماه اخیر(عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکــی نباشــد.)

 • اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن

 • اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی (زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر 10 روزقبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشــدو و ســایز پرینــت بانکــی۴A باشد.)

 • حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی

 • گواهــی تمکــن بــه زبــان انگلیســی بــرای ســپرده های بانکــی بــه همــراه گــردش ســه ماهــه ســودبه زبــان انگلیســی همــراه بــا مهــر شــعبه و امضای بانک

 • * باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500/000/000ريال باشد

 • اصل و ترجمه سند مالکیت

 • اصل و ترجمه مدارک شغلی

 • پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی

 • وکلا: پروانه وکالت

 • مشــاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از ســازمان مربوطه با ذکر مدت اشــتغال، ســمت و میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، و ســابقه تامین اجتماعی با مهر ســازمان

 • بازنشسته¬ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی

 • مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

 • در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات

 • معلمــان ، اســاتید و اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه: اصــل حکــم کارگزینــی یــا گواهــی اشــتغال بــه کار بــه همــراه فیــش حقــوق و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان

 • دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامة اشتغال به تحصیل )

 • * جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می باشد

 • بــرای فرزنــدان زیــر18ســال کــه بــدون همراهــی یکــی از والدیــن ســفر مــی کننــد رضایت نامــه محضــری الزامی اســت.(رضایتنامه محضــری علاوه بر ترجمــه نیــاز بــه تائیــد دادگســتری و امور خارجــه دارد.)

 • اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار

 • حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد

 • تکمیل فرم مشخصات فردی

 • اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند

 • چــک رمــزدار یــا ضمانت¬نامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ500/00000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهداتکه پس از بررسی در صــورت نیــاز بــه ضمانت هــای بیشــتر متعاقبا اعلام می گردد

 • کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه A4 دارند

 • لازم بذکــر اســت بــا توجــه بــه مــدارک ارائــه شــده و نظــر ســفارت ممکــن اســت مــدارک دیگــری از مســافر در خواســت گــردد کــه تهیــه و ارائــه آنهــا جهــت اخــذ ویــزا الزامــی مــی باشــد
خدمات تور
 • پرواز هواپیمایی ماهان-ویزا شنگن-5 روز اقامت در هتل های 4 ستاره به همراه صبحانه-بیمه مسافرتی-ترانسفر فرودگاهی در مقصد-لیدر فارسی زبان
توضیحات
 • تور چارتر و غیر قابل استرداد است.

 • برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو تور در تاریخ های دیگر با سایر هتل های خارج از پکیج با شماره تماس 33252111 – 045 داخلی 207 الی 213 تماس حاصل نمایید.
هتل ها
هتل دو تخته سه تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
NO NAME
7990000
تومان
-
9490000
تومان
6900000
تومان
5900000
تومان
BB